DO.WIN - Cổng game an toàn nhất Việt Nam - Android

Ấn vào " Download " để cài đặt app.

DO.WIN - Cổng game an toàn nhất Việt Nam - IOS

B1: Ấn vào " Download " để cài đặt app.
B2: Sau khi cài đặt DO.WIN thành công bạn cần vào:
Cài đặt→ C.Đ chung→ Quản lý thiết bị→ JAMKAIN MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED→ Tin cậy

DO.WIN - App OTP - Android

B1: Tải app .
B2: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu
B3: Login bằng tài khoản để lấy OTP.

DO.WIN - App OTP - IOS

B1: Tải app → Ấn vào " Download " để cài đặt app.
B2: Cài đặt→ C.Đ chung→ Q.L thiết bị→ JAMKAIN MEDIA VENTURES PRIVATE LIMITED → Tin cậy
B3: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu. Login để lấy OTP.